Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Sposób składania deklaracji


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Szanowni Państwo pamiętajmy o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Kto ma obowiązek złożyć deklaracje?
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, z tym że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za właściciela rozumie się także, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.

UWAGA - Gmina Żukowo nie przejmuje obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. sklepy, szkoły, przedszkola, firmy, domki letniskowe itp.), a powstają odpady. Właściciele tych nieruchomości są nadal zobowiązani we własnym zakresie podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wpis do Rejestru Działalności Regulowanej (lista takich firm jest dostępna na stronie www.zukowo.pl w zakładce odpady komunalne).

W jakim terminie należy złożyć deklarację?
Deklarację należy złożyć do Burmistrza Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, z tym że pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 r. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np.: ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym - związanych z narodzinami dziecka, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania itp.) należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w pierwszej deklaracji. Właściciel nieruchomości ma również obowiązek złożyć deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (dotyczy to nowo wybudowanych budynków lub zakupionych nieruchomości).

Gdzie można pobrać druk deklaracji?
Druki deklaracji wraz z drukami zgłoszenia kompostownika i ankietami dotyczącymi ewidencji zbiorników bezodpływowych ( szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną wysłane do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Druki deklaracji zostaną częściowo wypełnione przez system programu odpadywgminie.com i będą zawierać dane właściciela nieruchomości oraz dane adresowe. Czyste druki deklaracji można również pobrać w Urzędzie Gminy Żukowo w pok. 32 lub 34 oraz na stronie internetowej www.zukowo.pl. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie otrzyma druku deklaracji należy pobrać go ze strony internetowej lub z pok. 32 lub 34 Urzędu Gminy Żukowo, tak by w terminie do 30 kwietnia zdążyć go wypełnić i złożyć do Burmistrza Gminy Żukowo.

Gdzie można złożyć deklarację?
Wypełnione deklaracje będą przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 3, Urzędu Gminy Żukowo ul. Gdańska 52, w godzinach urzędowania urzędu tj. pon. 7:30-15:30, wt. 7:30-17:00, śr. 7:30-15:30, czw. 7:30-15:00, pt. 7:30-14:30. Pomoc w wypełnianiu deklaracji będą udzielać pracownicy Zespołu Komunalnego i Gospodarki Odpadami mieszczącego się w pok. 32,33 i 34 Urzędu Gminy Żukowo lub pod nr tel. (58) 685-83-49, (58)685-83-71.

Jakie informacje należy ująć w deklaracji, które mają wpływ na wysokość opłaty?
Właściciel nieruchomości musi się określić czy będzie segregować odpady, co będzie uprawniało do zastosowania niższej stawki opłaty, czy też nie będzie segregować odpadów tj. nie będzie sortować odpadów na suche, mokre, szkło, tworzywa sztuczne i makulaturę i będzie wrzucać wszystkie odpady do jednego pojemnika poniesie wyższą opłatę.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są określić ilość i wielkość gospodarstw domowych jakie występują na ich nieruchomości. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć jedną osobę lub zespół osób razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących. Należy pamiętać, że przykładowo na jednej nieruchomości może być jedno gospodarstwo 2 osobowe, jedno 3 osobowe i jedno 4osobowe. Stawki opłat dla tych gospodarstw zostały zróżnicowane i są zależne od ilości osób w gospodarstwie domowym.

UWAGA - Należy pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być naliczana od ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości a nie od ilości osób zameldowanych.

Jeżeli ilość osób zameldowanych w gospodarstwie domowym będzie wyższa niż liczba osób zadeklarowanych do opłaty, to taka deklaracja będzie wymagała wyjaśnienia i złożenia oświadczenia o aktualnym adresie zamieszkania osoby zameldowanej a nie wykazanej w deklaracji.

Jakie konsekwencje grożą za nie złożenie deklaracji?
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy Żukowo sam określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. Wówczas może być przyjęta stawka za odbiór odpadów niesegregowanych. Dlatego opłaca się samemu złożyć deklarację i zadeklarować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na swojej posesji. Wypełniona i złożona deklaracja będzie podstawą naliczenia opłaty i uiszczenia jej bez dodatkowych wezwań, decyzji czy faktur na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żukowo w terminie co dwa miesiące, z tym że pierwszą wpłatę za miesiąc lipiec i sierpień należy uregulować do dnia 15 sierpnia 2013 roku. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja będzie stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i zaległe należności będą egzekwowane zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej.


Informacja do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji (plik PDF)

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-11)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij