Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Projekt Prosument


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Żukowo

W grudniu 2016 roku oddano do użytku 32 instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Żukowo.

Celem inwestycji było ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Żukowo. Osiągnięty efekt ekologiczny to ponad 118 Mg CO2 rocznie, natomiast w wyniku realizacji przedsięwzięcia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii wzrosła o ponad 161,3 MWh/rok.

Projekt został zrealizowany poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych na terenie gminy Żukowo.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia objął następujące instalacje:

  • ogniwa fotowoltaiczne – 28 szt.
  • pompy cieplne – 1 szt.
  • kolektory słoneczne  – 3 szt.

Łączna moc instalacji wyniosła:

  • elektryczna (kWe) - 148
  • cieplna (kWt) – 23

Łączna powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych – 4 692,81m2.

Cel zrealizowanego przedsięwzięcia jest zgodny z założeniami programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część4) Prosument – linia dofinasowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Projekt jest współfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł: 931 834,70 zł
Kwota dotacji: 340 776,70 zł
Kwota pożyczki: 573 527,00 zł

Wyboru obiektów do montażu instalacji dokonano na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym. Listę instalacji OZE w ramach realizowanego przedsięwzięcia przygotowano na podstawie umów zawartych z osobami fizycznymi, określających m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji.

Głównymi przesłankami przedsięwzięcia są czynniki ekonomiczne i ekologiczne. Instalacje odnawialnych źródeł energii wpłyną na radykalne obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto przedsięwzięcie wpłynęło pozytywnie na ograniczenie lub unikniecie emisji CO2.

W ramach przygotowań do realizacji programu PROSUMENT, na przełomie września i października 2014 r. przeprowadzono szeroką promocję polegającą na zrealizowaniu szkoleń z zakresu: celów i założeń programu, warunków technicznych, rodzaju beneficjenta oraz korzyści wynikających z uczestnictwa w programie. W listopadzie 2014 r. przeprowadzono indywidualne wizje lokalne w budynkach mieszkalnych osób, które zadeklarowały chęć udziału w programie, na tej podstawie przygotowano indywidualne koncepcje rozwiązania technicznego oraz wstępną kalkulację kosztów wynikającą z zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. W grudniu 2014 r. podpisano z osobami fizycznymi umowy wstępne określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania w formie pożyczki i dotacji w grudniu 2014 roku. Zawarcie umowy z NFOŚiGW nastąpiło w lipcu 2015 roku. W 2016 roku ogłoszono przetarg oraz wyłoniono Wykonawcę instalacji. Realizacja Programu PROSUMENT możliwa była dzięki akceptacji ze strony Burmistrza oraz Rady Miejskiej, a także dzięki pełnemu poparciu ze strony mieszkańców gminy.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Gmina Żukowo.

   www.nfosigw.gov.pl   

 

Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2019-06-04)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij