Aktualności - XLV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

XLV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie

25 maja 2022

XLV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 31 maja 2022 r. o godz. 14:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.a. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2022r.

5.b. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

5.c. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tuchomiu

5.d. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie

5.e. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku lipa drobnolistna wchodzącego w skład zbiorowego pomnika przyrody nr 1045 „ Aleja Lipowa

5.f. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 7 drzew będących częścią składową pomnika przyrody „Aleja Lipowa nr 1045”

5.g. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 29 drzew będących częścią składową pomnika przyrody „Aleja Lipowa nr 1045” z uwagi na utratę walorów przyrodniczych drzew oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego

5.h. w sprawie nadania nazwy ulicy w Glinczu

5.i. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Żukowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

5.j. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Przyjaźń w rejonie ul. Okrężnej, gmina Żukowo

5.k. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewko położonej po zachodniej stronie ul. Gdyńskiej tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo

5.l. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewko po wschodnie stronie ul. Gdyńskiej od ul. Granicznej do ul. Gryfa Pomorskiego tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo

5.m. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewko po wschodnie stronie ul. Gdyńskiej w rejonie ul. Gryfa Pomorskiego tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo

5.n. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewko po wschodnie stronie ul. Gdyńskiej w rejonie ul. Gryfa Pomorskiego oraz ul. Adm. Andrzeja Karwety tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo

5.o. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewo po zachodniej stronie ul. Gdyńskiej i po północnej stronie ul. Rolniczej tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo

5.p. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewo w rejonie ul. Gdyńskiej tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo

5.q. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewo po północnej stronie ulic ks. Józefa Bigusa oraz Lotniczej tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo

5.r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewo i Miszewko w rejonie ulic Gdyńskiej i Lotniczej tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo

5.s. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewo w rejonie ulic Gdyńskiej i Przodkowskiej tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo

5.t. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Małkowo, Miszewo i Pępowo w rejonie ulic Gdańskiej i Gdyńskiej tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo

5.u. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic: Widokowej, Spacerowej i Zacisznej, gm. Żukowo

5.v. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo w zakresie ujawnienia obszarów z udokumentowanymi złożami kopalin

5.w. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 172/4 i 172/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzeszewo

5.x. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowej na rzecz podmiotu: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 301/6, obręb Chwaszczyno

6. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Żukowo w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

8. Wnioski radnych.

9. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

10. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2022-05-25)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij