Inwestycje - Stan realizacji węzła integracyjnego Rębiechowo - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Inwestycje


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
W sali Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy w Żukowie przy stołach siedzi pięć osób: trzy z nich to przedstawiciele wykonawcy, dwoje to pracownicy urzędu. - powiększ

Stan realizacji węzła integracyjnego Rębiechowo

7 września 2021

Trwa jedna z największych inwestycji ostatnich lat w gminie Żukowo. Sprawdzamy gdzie obecnie trwają prace, tłumaczymy z czego wynikają opóźnienia.

Stan obecny na poszczególnych odcinkach:

- droga krajowa nr 20, ciąg pieszo-rowerowy między Małkowem i Miszewem – końcowy etap prac budowlanych, które powinny zakończyć się na przełomie września i października. Zakres prac do wykonania to fragmenty nawierzchni asfaltowej, porządkowanie terenu oraz wykonanie zaprojektowanych przejść dla pieszych

- ulica Słoneczna w Rębiechowie – prace ziemne oraz większość prac związanych z usunięciem kolizji elektroenergetycznych zostały już zakończone lub trwa właśnie ich końcowy etap. Obecnie trwają intensywne prace budowlane polegające na wykonaniu układu drogowego. Szacujemy, że etap ten zakończy się w terminie do końca października.

- ulica Akacjowa - ekipy budowlane kończące obecnie prace z poszczególnych branż realizowanych właśnie na ul. Słonecznej będą sukcesywnie mobilizowane na ul. Akacjowej.

- ulica Kolejowa w Baninie i Spacerowa w Rębiechowie – ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Spacerowej w Rębiechowie została wykonana i obecnie mogą jeszcze być prowadzone prace związane z montażem dodatkowych słupków separujących ścieżkę od jezdni; natomiast na ul. Kolejowej w Baninie konieczne było przerwanie prac z uwagi na wykonywaną w tym samym czasie budowę kanalizacji sanitarnej dla tej części Banina. W chwili obecnej kanalizacja sanitarna w miejscu budowy ścieżek rowerowych została wykonana i w połowie września na tę ulicę powrócą pracownicy firmy Kruszywo aby dokończyć prace przy budowie ścieżki rowerowej. Etap ten powinien zostać zakończony do końca października.

- ulica Parkowa w Pępowie – zakończono etap związany ze zmianą projektu przebiegu ścieżki rowerowej. Pierwotnie ścieżka rowerowa została zaprojektowana jako przylegająca do ulicy Lipowej, jednak po ponownej analizie i wzięciu pod uwagę faktu, iż park w obrębie ul. Lipowej, Parkowej i Gdańskiej stanowi własność Gminy Żukowo oraz przejazd przez teren parku jest przyjemniejszy i bezpieczniejszy, podjęto decyzję o poprowadzeniu ścieżki rowerowej przez ten park. Aby zmiana ta była możliwa konieczne było przeprojektowanie. Przyjęcie zamiennego rozwiązania pozwoli na zachowanie cennych drzew.

- ulica Jarzębinowa i Pałacowa w Lniskach oraz Leźnie – praktycznie wszystkie zaprojektowane prace na tych odcinkach zostały wykonane i obecnie mogą być prowadzone prace estetyzacyjne i wykończeniowe.

- ul. Floriana w Leźnie oraz ul. Pomorska w Czaplach- prace na ul. Floriana dobiegają końca i obecnie trwa jedynie porządkowanie terenu, natomiast ul. Pomorska w Czaplach jest obecnie w intensywnej fazie realizacyjnej. Pozostałym do wykonania elementem budowy ścieżek rowerowych na tej ulicy jest fragment od skrzyżowania w centrum miejscowości Czaple na odcinku ok 150 metrów. W miejscu tym rozpoczęcie prac uzależnione jest od wykonania usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi (kolizja z siecią gazową została już usunięta, pozostało jeszcze do wykonania przepięcie sieci)

- ul. Mickiewicza w Chwaszczynie – większość prac została w tym rejonie wykonana, natomiast całość powinna być gotowa do końca września

- drogi powiatowe w Baninie i Rębiechowie (ul. Lotnicza w Baninie, ul. Gdańska w Rębiechowie, ul. Lipowa w Barniewicach) – większość założonych prac w tym etapie została wykonana. Pozostałe do wykonania prace to fragmenty ścieżek (wzdłuż ul. Lotniczej w Baninie i Gdańskiej w Rębiechowie), które będą możliwe do wykonania po usunięciu kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną. Odrębną sprawą jest wykonanie prac na leśnym odcinku drogi powiatowej w Barniewicach gdzie istniejący pas drogowy, w którym zostały zaprojektowane prace węzłowe nie pokrywa się z zasobami geodezyjnymi. Powoduje to konieczność wykonania długotrwałych czynności geodezyjnych, które ostatecznie umożliwią nam dalsze prowadzenie prac w tym rejonie. Powyższe powoduje, że odcinek ten będzie odcinkiem wykonywanym najdłużej, aczkolwiek prace w tym rejonie są najmniej uciążliwe dla mieszkańców naszej gminy.

Drzewa są usuwane tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jest to niezbędne. Wszystkie drzewa, które zostały lub zostaną usunięte zostały wskazane w odpowiednich dokumentach i ich usunięcie było konieczne z punktu widzenia prowadzonych prac budowlanych. W każdej sytuacji gdy usunięcie drzewa wynikało z decyzji administracyjnej, a sytuacja w terenie pokazuje, że nie ma takiej konieczności – podejmujemy decyzję o jego pozostawieniu.

Przyczyny opóźnień

Przy realizacji tak dużych zadań, jak budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie napotyka się wiele trudności o różnej skali skomplikowania, których wystąpienia często nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku węzła integracyjnego w Rębiechowie największymi przyczynami opóźnień była konieczność usunięcia kolizji z sieciami podziemnymi (największym problemem są sieci należące do przedsiębiorstwa energetycznego Energa Operator, aczkolwiek sieci gazowe i telekomunikacyjne również wpłynęły na opóźnienie), rozbieżności w określeniu granic nieruchomości, na których realizowana jest nasza inwestycja (różnice pomiędzy mapami do celów projektowych, mapami geodezyjnymi w ośrodkach w Gdańsku i Kartuzach oraz różnice pomiędzy stanem faktycznym na gruncie a zasobami geodezyjnymi), konieczność przeprojektowania pewnych odcinków i odbiegająca od kilkuletniego trendu ostatnich lat niesprzyjająca aura w okresie zimowym.

Do tego dochodzą pomniejsze trudności, jak na przykład niezinwentaryzowana mogiła wojenna w pasie drogowym lub wykonywanie innych inwestycji przez inne podmioty na tym samym terenie (jak na przykład budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lotniczej i Kolejowej w Baninie, Lipowej w Pępowie lub budowa oświetlenia drogowego przez Zarząd Dróg Powiatowych wzdłuż ul. Lotniczej w Baninie). Wszystko to spowodowało i powoduje opóźnienia w realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji obejmującej wiele branż (drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna) opóźnienia te są zwielokrotniane gdyż wpływają na każdą z tych branż. Szczególnie uciążliwe i wpływająca na globalne opóźnienie całej inwestycji są procedury uzyskiwania zgody na usunięcie kolizji elektroenergetycznych sieci należących do Energa Operator.

Jesteśmy zmuszeni na wielomiesięczne oczekiwanie na wewnętrzny obieg administracyjny w tym przedsiębiorstwie i w związku z tym, że jest to podmiot wyłączony z procedury administracyjnej obowiązującej w urzędach, nie mamy żadnego wpływu na przyśpieszenie takiej procedury. Przykładem niech będzie sprawa usunięcia takiej kolizji w pasie drogi krajowej nr 20, gdzie okres oczekiwania wyniósł aż 6 miesięcy!

Proces inwestycyjny, w tym projektowanie lub każda zmiana projektowa, wymagają od Gminy Żukowo przeprowadzenia dokładnie takiej samej procedury administracyjnej jak w przypadku każdego obywatela i nie ma w tym temacie dla samorządu gminnego żadnej taryfy ulgowej. W związku z tym, iż procedury w naszym kraju są skomplikowane, długotrwałe i tak liczne, więc i proces inwestycyjny się przedłuża. Biorąc pod uwagę fakt, iż zadania węzłowe są dofinansowane ze środków unijnych, chęć dokonania jakiejkolwiek zmiany musi zostać zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski, który zajmuje się dystrybucją środków unijnych i kontrolą ich wydatkowania.

Słupki wzdłuż ścieżek rowerowych są zamontowane w celu ochrony ścieżek przed dewastacją a także ochroną samych rowerzystów. Często ścieżki rowerowe budowane są przy drogach, na których ruch samochodowy jest wzmożony, co w sytuacji gdy pas drogowy nie posiada w mniemaniu kierowcy bezpiecznej szerokości, powoduje najeżdżanie pojazdami na ścieżki rowerowe. Takie zachowanie kierowców, bez poszanowania dla wykonywanej infrastruktury, a przede wszystkim ignorancji bezpieczeństwa użytkowników ścieżki rowerowej, powoduje jej uszkodzenia jeszcze przed zakończeniem przedsięwzięcia. Dlatego też jesteśmy zobowiązani do reagowania na takie sytuacje, które sami obserwujemy i które są nam często zgłaszane przez mieszkańców i podejmujemy decyzję o montażu słupków w ciągu newralgicznych odcinków. Kolejną przyczyną powodującą montaż słupków na niektórych odcinkach jest ruch maszyn rolniczych poprzez ścieżkę na pola uprawne, mimo wyznaczonego formalnego miejsca zjazdu, który pozwala na dostęp do nieruchomości rolnej.

Powstająca infrastruktura rowerowa – pamiętajmy, że w Gminie Żukowo do tej pory w zasadzie nie istniała spójna sieć połączeń rowerowych. Obecnie zaś powstaje ich w ramach dwóch zadań niemal 40 km. Tak duża inwestycja na pewno będzie miała pewne negatywne skutki dla istniejącego układu drogowego lub dla nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż powstających tras. Dlatego można zauważyć sytuacje, które być może nie powinny się zdarzyć (zawężenia, zalewania, ograniczenia w ruchu, problemy z istniejącymi wjazdami lub dojściami na posesje, itd.), jednak staramy się na nie wszystkie reagować. Ponadto chcemy zauważyć, że powstająca w wyniku budowy obu węzłów infrastruktura drogowa ma służyć nie tylko rowerowym uczestnikom ruchu, ale także pieszym. W związku z tym prosimy o wzajemny szacunek poruszających się powstającymi trasami.

Koszty budowy węzłów integracyjnych – obciążenie budżetu Gminy Żukowo z racji realizacji węzła integracyjnego Żukowo oraz węzła integracyjnego Rębiechowo jest niezwykle duże. Na koszt realizacji tych inwestycji składają się koszty budowy, koszty wykonania projektu budowlanego, koszty wynikające z nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego oraz bardzo wysokie koszty wykupu gruntów zajętych pod budowę oraz związane z tym odszkodowania za istniejące na tym gruncie ogrodzenia, nasadzenia, elementy małej infrastruktury itd. Prosimy pamiętać, że infrastruktura budowana w ramach węzłów integracyjnych budowana jest bardzo często w pasach drogowych innych zarządców np. wzdłuż drogi krajowej nr 20 między Żukowem a Miszewem, wzdłuż drogi powiatowej między Miszewem a Rębiechowem oraz między Rębiechowem a Chwaszczynem lub wzdłuż drogi wojewódzkiej w Borkowie. Koszty budowy, projektu, nadzoru, wykupu gruntów czy odszkodowań dla pierwotnych właścicieli są ponoszone tylko i wyłącznie przez Gminę Żukowo. Na dzień dzisiejszy szacuje się, że koszt budowy obu węzłów to ponad 40 mln zł, koszt dokumentacji projektowej ponad 1 mln zł natomiast odszkodowania szacuje się na kwotę zbliżająca się do 6 mln zł. Wszystkie te wydatki ponoszone są tylko przez Gminę Żukowo przy łącznym dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości wynoszącym ok 15 mln zł dla obu węzłów.

W związku z przesuwającymi się terminami odbioru inwestycji, przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Jak widać powyżej wiele spraw jest niezależnych od nas, na wiele nie mamy wpływu. Podobnie jak Państwo, też chcielibyśmy już korzystać ze wszystkich tras i ścieżek rowerowych. Wierzymy, że nastąpi to jak najszybciej i w takim też kierunku czynimy starania.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-09-07)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w ŻukowieMapa inwestycji w Gminie Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij