Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Ponad 1 800 000 zł dla NGO

6 lutego 2020

Nie trzeba nikogo przekonywać jak ważne jest wspieranie ludzi i organizacji, które działają dla dobra społeczeństwa. Gmina Żukowo wspiera od lat organizacje pozarządowe, które realizują ważne zadania publiczne, dotyczące spraw społecznych  w Gminie Żukowo. W tym roku na działania tych organizacji przyznano 1 874 560 zł.

Jak ważna jest dla Gminy Żukowo przestrzeń sportu – przekonały się organizacje, które działają w płaszczyźnie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na wsparcie ich działań przeznaczono 371 000 zł, a 100 000 zł powędrowało do organizacji dbających o tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Z kolei na organizacje zajmujące się działaniami w zakresie „Turystyki i Krajoznawstwa” przeznaczono 16 000 zł.

Do organizacji , które w Gminie Żukowo, prowadzą działania w obszarze szeroko pojętej kultury trafi łącznie: 154 000 zł – w ramach zadania „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.”

Na „Przeciwdziałanie uzależnieniom społecznym w 2020 r.” określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono w sumie 311 000 zł. Kwotę 580 800 zł przeznaczono dla działań z zakresu „Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania” z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Organizacje zajmujące się ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku otrzymają 150 000 zł w zadaniu „Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt ”.

Instytucje, które w szczególny sposób wspierają seniorów i osoby niepełnosprawne w sferze zadania: „Prowadzenie Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo w ramach zapewnienia ciągłości działań realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego” otrzymają 191 760 zł.

 

 

Od podmiotu, który otrzyma dotację wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Gminy Żukowo oraz umieszczanie klauzuli „Dofinansowano ze środków Gminy Żukowo” z logo Gminy Żukowo na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania, w sposób zapewniający ich dobra widoczność, a po zakończeniu zadania złożeniu szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowanego z wykonanego zadania.

W przypadku otrzymania wnioskowanej dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów stanowiących załączniki do umowy:

  •  Kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego);
  • Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
  • Nr rachunku bankowego do wypłaty dotacji;
  • Wskazania osób uprawnionych do podpisania umowy w imieniu organizacji wraz z nr PESEL.

W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowanej oferent jest zobligowany do dostarczenia:

  • Kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego);
  • Aktualizacji pkt. V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”. Wraz ze wskazaną wyżej aktualizacją pkt. V oferty należy (jeśli dotyczy) odpowiednio skorygować pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok….”, pkt. III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”, punkt III.6 oferty ‘Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego” oraz pkt. IV.2 „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystywane do realizacji zadania’.

W ramach aktualizacji, o której mowa wyżej oferent może zmniejszyć:

  • Wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet Gminy  Żukowo, o których mowa w ofercie w pkt. V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania powinien być proporcjonalnie zmniejszony do otrzymanej kwoty dotacji;
  • Wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego, o którym mowa w ofercie pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu wkładu własnego spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

 

Niezłożenie aktualizacji  w terminie 7 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji, co będzie skutkować niepodpisaniem umowy.

Burmistrz Gminy Żukowo zastrzega sobie możliwość niezaakceptowania zaproponowanych zmian rezultatów zadania.

Wysokość innych środków finansowych (tj. wkładu własnego finansowego i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego) oraz wartość wkładu osobowego może się  zmieniać w wyniku realizacji zadania, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

Oferent może zrezygnować z dotacji oświadczając na piśmie oraz dostarczając oświadczenie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie w terminie 7 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie.

 

Informacji udziela:

  1. Radosław Cebela – Urząd Gminy w Żukowie: tel. 58 685 83 08, e-mail: r.cebela@zukowo.pl .
  2. Karolina Pluta – Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie: tel. 58 680 08 48/ 58 736 62 01, e-mail: k.pluta@okis-zukowo.pl .

Pliki do pobrania:


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Wojciech Kruk (2020-02-06 09:59:07)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Lewna (2020-02-20 09:57:44)
Liczba odwiedzin: 458
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij