Aktualności - LIX sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'LIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Poniżej herb Gminy Żukowo - powiększ

LIX sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie

23 maja 2023

LIX sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 14:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.a. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego,

5.b. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2023r.

5.c. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2023-2031

5.d. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie

5.e. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Żukowo

5.f. w sprawie uchwalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

5.g. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Pomorskiego do realizacji zadania polegającego na budowie oraz utrzymaniu ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Żukowo-Borkowo

5.h. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żukowo

5.i. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Gminy Żukowo, położonej w Leźnie

5.j. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo w zakresie ujawnienia obszarów z udokumentowanymi złożami kopalin oraz doprecyzowania lokalizacji Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) w obrębie Chwaszczyno

6. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Żukowo w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

8. Wnioski radnych.

9. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

10. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2023-05-23)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij