Regulamin Kalendarza Adwentowego - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Regulamin Kalendarza Adwentowego


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Regulamin konkursu pod nazwą:

„Kalendarz Adwentowy – Świąteczne Ciekawostki z Gminą Żukowo”

§ 1

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Gmina Żukowo z siedzibą w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP: 589-001-16-54.

 

§ 2

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu Instagram.com dla użytkowników fanpage’a:  https://www.instagram.com/gminazukowo/

 

§ 3

Konkurs trwa od 1 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r.

 

§ 4

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria (uprawniony do udziału):

1)  w dniu przystąpienia do konkursu osoba jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

2)  posiada jedno konto w serwisie Instagram, a dane zawarte w nim w momencie wzięcia udziału w konkursie są prawdziwe i aktualne oraz zgodne z regulaminem serwisu oraz z rzeczywistymi danymi Uczestnika,

3)  nie jest pracownikiem Organizatora ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub rodzeństwem takiego pracownika, ani osobą pozostającą w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, co do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem konkursu.

2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem konkursu.

3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 5

1. Informacja o konkursie zostanie opublikowana na fanpage’u: instagram.com/gminazukowo oraz na stronie www.zukowo.pl.   

2. Zadania konkursowe opublikowane zostaną pod postami konkursowymi, które ukażą się na profilu https://www.instagram.com/gminazukowo/.

Tabela przedstawia kolejno tematy, terminy składania propozycji w ramach zadań konkursowych oraz terminy rozstrzygnięć:

Termin

Temat

Rozstrzygnięcie

01-04 grudnia 2021 r.

Wskaż w komentarzu ciekawostki dotyczące kalendarza adwentowego

6 grudnia 2021 r.

05-09 grudnia 2021 r.

Wskaż w komentarzu ciekawostki dotyczące Świętego Mikołaja

10 grudnia 2021 r.

10-14 grudnia 2021 r.

Wskaż w komentarzu ciekawostki dotyczące kolęd i piosenek świątecznych

15 grudnia 2021 r.

15-19 grudnia 2021 r.

Wskaż w komentarzu ciekawostki dotyczące tradycji świątecznych w różnych regionach Polski

20 grudnia 2021 r.

3. Propozycje należy opublikować maksymalnie do godziny 23:59 każdego ostatniego dnia trwania danego bloku tematycznego.

Decyduje czas publikacji komentarza. Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę przez Jury konkursowe.

4. Wyniki zostaną opublikowane na profilu https://www.instagram.com/gminazukowo/.

5. Każdy uczestnik konkursu może pod konkursowym postem zgłosić tylko jedną propozycję (w formie jednego komentarza).

6. Nagrodzone w konkursie zostaną 4 osoby, których komentarze uznane zostaną za najciekawsze przez Jury konkursu.

7. Konkurs rozstrzygnie 4osobowe Jury powołane przez Organizatora.

8. Jury konkursowe oceniać będzie przede wszystkim przywiązanie do tradycji świątecznych, unikatowość opisywanej ciekawostki, a także bogactwo i różnorodność słownictwa.

9. Organizator przewiduje wyłącznie osobisty odbiór nagród w Urzędzie Gminy w Żukowie (ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 2) w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się. Nagrody odbierać można do 31 grudnia 2021r.

10. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani inną nagrodę. Uczestnik może zrzec się nagrody bez prawa do ekwiwalentu za nagrodę.

 

§ 6

1. W konkursie przewidziano 4 zestawy nagród rzeczowych, na które składają się gadżety Gminy Żukowo.

2. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jeden zestaw nagród.

3. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

4. Laureat nie może przekazać prawa do nagrody osobom trzecim.

 

§ 7

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, tel. 58 685 83 00, e-mail: ugzukowo@zukowo.pl

2. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod@zukowo.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji Konkursu i wręczenia upominków jest art. 6 ust.1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w zakresie publikacji danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, natomiast zgoda na publikację danych jest dobrowolna i nie warunkuje ona udziału w Konkursie.

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursie oraz wręczenie nagród, a w przypadku wyrażenia zgody, publikacja danych (imię i nazwisko, miejscowość) w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych Administratora w celach informacyjnych i promocyjnych, jak również przekazanie ich do mediów w formie relacji z prowadzonych przez Urząd Gminy w Żukowie wydarzeń.

6. Dane w zakresie publikacji będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, pozostałe zgodnie z kategorią archiwalną akt określoną w dokumentacji Administratora.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora: firmy IT, kancelarie prawne.

8. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO. 

 

§ 8

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu należy wysyłać na adres: promocja@zukowo.pl z tytułem „reklamacja” w terminie do 23 grudnia 2021r.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinno zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu, jak również opis reklamowanego zdarzenia. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 31 grudnia 2021r.

 

§ 9

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: promocja@zukowo.pl

3. Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2021-12-01)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij