Aktualności - Zgłoś się do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zgłoś się do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej

19 sierpnia 2019

Zgłoś się do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do sejmu RP i senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej możesz zgłosić:

-pełnomocnikowi wyborczemu wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach – do dnia 13 września br.,

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (https://wybory.gov.pl).

- albo bezpośrednio urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy/miasta – do dnia 20 września br.

 

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców (gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej). Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Osobom, które zdecydują się na zasiadanie w obwodowej komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Wysokość diety to:

- dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,

- dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł,

- dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

 

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;

2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3. stale zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze województwa.

4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1. kandydat w wyborach;

2. komisarz wyborczy;

3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5. urzędnik wyborczy;

6. mąż zaufania;

7. obserwator społeczny;

8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a) małżonkiem,

b) wstępnym,

c) zstępnym,

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,

f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2019-08-19)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij