Aktualności - XXXV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'XXXV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Poniżej herb Gminy Żukowo - powiększ

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie

8 czerwca 2021

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 22 czerwca 2021r. o godz. 14:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie (częściowo z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. hybrydowo) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu z dwóch poprzednich sesji.

4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.a.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Żukowo za 2020r.

 • przedstawienie raportu o stanie Gminy Żukowo za 2020r.
 • debata nad raportem o stanie Gminy Żukowo za 2020r.
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Żukowo wotum zaufania.

5.b. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2020r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2020 r.

 • wystąpienie Burmistrza Gminy Żukowo,
 • opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie,
 • Uchwała Nr 048/g327/R/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
 • Uchwała Nr 067/g327/A/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 maja 2021r. dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2020r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2020r.

- załącznik nr 1 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w maju 2021 r.

- załącznik nr 2 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w kwietniu 2021 r.

5.c. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Żukowo za 2020r.

5.d. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie

5.e. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Żukowo na rok szkolny 2021/2022.

5.f. w sprawie nadania nazwy ulicy w Leźnie.

5.g. w sprawie nadania nazwy ulicy w Przyjaźni.

5.h. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żukowo do roku 2040.

5.i. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”.

5.j. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 109/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Tuchom.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Wnioski radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-06-08)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij