Aktualności - LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Powyżej herb Gminy Żukowo - powiększ

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie

15 listopada 2023

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 21 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
  4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
  5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.a. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego

5.b. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego

5.c. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego

5.d. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2023r.

5.e. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2023-2031

5.f. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

5.g. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków świadczeń z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

5.h. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028

5.i. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Banino w rejonie ul. Pszennej i Siennej, gmina Żukowo

5.j. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulmin po zachodniej stronie ul. Gralathów, w rejonie ul. Kupców Gdańskich i Traktu Gdańskiego, gmina Żukowo

5.k. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulmin po wschodniej stronie ul. Gralathów, w rejonie ul. Kupców Gdańskich i Traktu Gdańskiego, gmina Żukowo

5.l. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Miszewo w rejonie ul. Rolniczej, ul. Gdyńskiej i ul. Przodkowskiej, gmina Żukowo

5.m. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Żukowo na 2024 rok

5.n. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5.o. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Biblioteki Samorządowej w Żukowie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa użytkowania, na okres 10 lat, pomieszczeń w zabudowanej nieruchomości położonej w Żukowie oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania

5.p. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, na okres 10 lat, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Żukowie oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania

5.q. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, na okres 1 roku, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa użytkowania zabudowanych nieruchomości położonych w Żukowie, w Przyjaźni i w Małkowie

5.r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Leźno

5.s. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lniska

5.t. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027

5.u. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Baninie

5.v. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie

5.w. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowo na rok 2024

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Wnioski radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2023-11-15)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy ŻukowoPrzekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij