Aktualności - Dotacje dla rolników na restrukturyzację małych gospodarstw - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
kłosy, zboże, niebo - powiększ

Dotacje dla rolników na restrukturyzację małych gospodarstw

29 kwietnia 2021

Program oferuje wsparcie restrukturyzacji gospodarstw w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych. Restrukturyzacja musi mieć na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa.

Szczegóły programu:

Rodzaj wsparcia:  DOTACJA     
Finansowanie:     ZALICZKA     
Wysokość wsparcia:     maks. 60.000 zł.     
Wkład własny:     0%.     
Partner zagraniczny:     NIE     
Składanie wniosków przez internet:     NIE     

Kto może złożyć wniosek ?     
Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:
1. Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
– gospodarstwa rolnego, co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub
– nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
– o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13.000 euro.
2. Prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
3. Jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku.
4. Przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.     

Na co można uzyskać wsparcie ?     
Restrukturyzacja małych gospodarstw – wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w tym inwestycje w środki trwałe.
Premia przyznawana jest na operację:
– obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
– która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10.000 euro, co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;
– w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.     
 

Opis:     
Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór odbywa się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 (PROW) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.
Premia w wysokości 60.000 zł (jednak nie więcej niż równowartość 15.000 euro), płatna w II transzach:
– I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48.000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
– II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12.000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.
Rolnik może przeznaczyć premię m.in. na:
– zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,
– budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli służących produkcji rolniczej,
– zakup gruntów rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt, założenie sadów i plantacji wieloletnich.     

Termin składania wniosków:     
31 marca – 29 maja 2021     

Źródło / Więcej informacji:     
Ogłoszenie o naborze wniosków
Opis programu

 
Kontakt:     
https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html


Informację wprowadził(a): Wojciech Kruk (2021-04-29)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij