Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Tryb i sposób zgłaszania reklamacji


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

TRYB I SPOSÓB ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMY ODBIERAJĄCE ODPADY LUB PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Informuję, że w dniu 26 maja 2015 r. Rada Miejska w Żukowie podjęła uchwałę nr X/95/2015 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wspomnianej uchwale został odkreślony również tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez PSZOK.

W przypadku niewłaściwego odbioru odpadów komunalnych z państwa nieruchomości przez firmy świadczące usługi lub w przypadku niewłaściwego odbioru odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowie przy ul. Polnej 70 należy:

  • niezwłocznie lecz nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od zaistnienia sytuacji, zgłosić ten fakt do tut. Urzędu.
  • zgłoszenia mogą być wnoszone pisemnie na adres Urząd Gminy Żukowo ul. Gdańska 52 lub e-mailem na adresy ugzukowo@zukowo.pl; srodowisko@zukowo.pl; lub telefonicznie nr tel. ( 58) 685-83-71 albo ustnie w pok. 32 tut. Urzędu w godzinach pracy urzędu tj. pn. i wt. od 7.30- 17.00, śr. i czw. od 7.30 - 15.30 oraz w piątek od 7.30- 15.00.

Zgłoszone przypadki niewłaściwego świadczenia usług są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia lub wpłynięcia zgłoszenia, a w sprawach wymagających szczególnego wyjaśnienia nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Rozpatrzenie zgłoszenia będzie poprzedzone analizą wszystkich okoliczności w danej sprawie.

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-11)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij