Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Sprawozdawczość


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawozdanie w zakresie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości


Zgodnie z art. 9n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie należy przekazywać Burmistrzowi Gminy Żukowo w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

Sprawozdanie winno zawierać:

  1. informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
  2. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
  • przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
  • nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
  1. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
  2. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.


UWAGA !!!

- Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości, który przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł;
- Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości, który przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-11)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij