Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Gmina Żukowo

Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŻUKOWIE ( PSZOK) PRZY UL. POLNEJ 70, KTÓRY JEST CZYNNY OD 7.08.2015 R.

 1. Na terenie gminy Żukowo prowadzony jest jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdujący się w Żukowie przy ul. Polnej nr 70 ( na terenie po byłej oczyszczalni ścieków).
 2. PSZOK jest czynny pięć dni w tygodniu:
 • Wtorek od godz. 8oo do 16oo
 • Środa od godz. 800 do 1600
 • Czwartek od godz. 800 do 1800
 • Piątekod godz. 800 do 1600
 • Sobota od godz. 800 do 1400.

Telefon kontaktowy: 721-040-200

3. Do PSZOK dostarczane są odpady przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Żukowo. Na PSZOK-u nie sa przyjmowane żadne odpady pochodzące od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, te podmioty są zobowiązane posiadać odrębną umowę z firmami posiadającymi aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych uprawnieni do korzystania z usług PSZOK są zobowiązani do okazania karty PSZOK uprawniającej do korzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, otrzymanej w Urzędzie Gminy Żukowo z chwilą zgłoszenia nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właścicielom nieruchomości zgłoszonych do opłaty od lipca 2013 do maja 2019 r. karty PSZOK były dostarczone przez tut. urząd pod wskazany adres w złożonej deklaracji.

5. W PSZOK są przyjmowane i zbierane odpady komunalne posegregowane zgodnie z poniżej wymienionymi kategoriami:

 • Papier i tektura;
 • Metale oraz opakowania z metali;
 • Tworzywa sztuczne;
 • Szkło;
 • Odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • Bioodpady w tym odpady zielone
 • Odpady niebezpieczne wyłonione z odpadów komunalnych:

- przeterminowane leki i chemikalia;

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki;

- zużyte baterie i akumulatory;

- opakowania po środkach ochrony roślin;

- opakowania po rozpuszczalnikach, środkach czyszczących, zbiorniki po aerozolach, lampy fluorescencyjne;

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • Zużyte opony, wytworzone w gospodarstwie domowym ( 4 szt. w ciągu roku od gospodarstwa domowego);
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe ( 500 kg w ciągu roku od gospodarstwa domowego);
 • Szyby okienne;
 • Odpady tekstyliów i odzieży;
 • Popiół z palenisk domowych;
 • Drewno i opakowania z drewna;
 • Gałęzie po pielęgnacyjnej przycince drzew i krzewów, urobek po wycince drzew i krzewów wykonanej we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości.

  6. Do PSZOK są przyjmowane w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady posegregowane w sposób określony w pkt 5, w ilościach nielimitowanych, z zastrzeżeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą odbierane w ilości nie większej niż 500 kg w ciągu roku od gospodarstwa domowego, a w przypadku lokali wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego oraz opon, które będą odbierane w ilości 4 sztuk w ciągu roku od gospodarstwa domowego, a w przypadku lokali wielorodzinnych- od jednego lokalu mieszkalnego.
  7. Odpady komunalne do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
  8. Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK luzem zobowiązany jest ich dostawca. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce, gdzie należy je donieść i w którym pojemniku umieścić.
  9. Dostarczający odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone ( trawa) w pojemnikach lub workach są zobowiązani do wysypania odpadów z tych pojemników lub worków do kontenera wskazanego przez obsługującego PSZOK.
  10. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są przyjmowane:
 • Inne odpady niż odpady komunalne;
 • Zmieszane (nieposegregowane) odpady komunalne;
 • Papa oraz odpady zawierające azbest;
 • Styropian budowlany, wata szklana budowlana;
 • Szyby samochodowe;
 • Szyby zbrojone, hartowane i wielowarstwowe;
 • Odpady niemożliwe do zidentyfikowania;
 • Części samochodowe ( tj. zderzaki, tapicerka samochodowa itp.);
 • Odpady niebezpieczne ( tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje mineralne i syntetyczne itp.).

  11. Obsługa PSZOK prowadzi rejestr nieruchomości, z których zostały dostarczone odpady oraz ewidencję dostarczonych przez właścicieli nieruchomości odpadów, zbieranych i przekazywanych do zagospodarowania podmiotowi odbierającemu odpady.
  12. Wymienione w pkt 5 odpady będą magazynowane na terenie PSZOK w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, po czym przekazane do zagospodarowania przez obsługującego PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-12)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij