Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowie przy ul. Polnej 70, który jest czynny od 7.07.2015r.

 1. Na terenie gminy Żukowo prowadzony jest jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych , zwanym jako PSZOK, znajdujący się w Żukowie przy ul. Polnej 70
  (na terenie po byłej oczyszczalni ścieków).
 2. Od 21.11.2017 r. zmianie uległy dni i godziny funkcjonowania PSZOK-u, obecnie punkt czynny jest przez pięć dni w tygodniu:
 • wtorek - od godz. 8:00 do 16:00,
 • środa - od godz. 8:00 do 16:00,
 • czwartek - od godz. 8:00 do 18:00,
 • piątek- - od godz. 8:00 do 16:00,
 • sobota - od godz. 8:00 do 14:00.

Tel. kontaktowy: 721-040-200

 1. Do PSZOK dostarczane są odpady przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o
  których mowa w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Żukowo,
  wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Żukowo.
  PSZOK nie przyjmuje odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą,
  które są zobowiązane posiadać odrębną umowę z firmami posiadającymi aktualny wpis do
  Rejestru Działalności Regulowanej.
 2. W PSZOK są przyjmowane i zbierane odpady komunalne posegregowane zgodnie z  kategoriami wymienionymi poniżej:
 • szkło oraz opakowania ze szkła, posegregowane na kolorowe i białe,
 • papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
 • metale oraz opakowania z metali (np. blacha stalowa, aluminium itp.),
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe (bez styropianu budowlanego, waty szklanej, papy, płyt i rur azbestowych), stanowiące odpady komunalne
 • zużyte opony,
 • powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane lekarstwa, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, Opakowania po rozpuszczalnikach, środkach czyszczących, zbiorniki po aerozolach, lampy  fluorescencyjne,
 • odzież i opakowania z tekstyliów,
 • drewno i opakowania z drewna,
 • powstający w gospodarstwach domowych popiół .
 1. Do PSZOK są przyjmowane nieodpłatnie odpady komunalne posegregowane w sposób
  określony w pkt. 4, w ilościach nielimitowanych, z zastrzeżeniem odpadów budowlanoremontowych
  i rozbiórkowych , które będą odbierane w ilości nie większej niż 500 kg w
  ciągu roku od właściciela nieruchomości a w przypadku lokali wielorodzinnych od jednego
  lokalu mieszkalnego.
 2. Odpady do PSZOK muszą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej
  nie przekraczającej 3,5 tony.
 3. Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK luzem zobowiązany jest ich
  dostawca.
 4. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje miejsce,
  gdzie należy je donieść i w którym pojemniku umieścić. Dostarczający odpady komunalne
  ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone
  (trawa) w pojemnikach lub workach są zobowiązani do wysypania odpadów z tych
  pojemników lub worków do kontenera wskazanego przez obsługującego PSZOK.
 5. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są  przyjmowane:
 • inne odpady niż odpady komunalne,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • papa oraz odpady zawierające azbest,
 • styropian budowlany, wata szklana budowlana,
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojone, hartowane i wielowarstwowe,
 • odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
 • części samochodowe (tj. zderzaki, tapicerka samochodowa, itp.),
 • odpady niebezpieczne (tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje mineralne i syntetyczne itp.)
 1. Obsługa PSZOK prowadzi rejestr nieruchomości, z których zostały dostarczone odpady
  oraz ewidencję dostarczanych przez właścicieli nieruchomości odpadów, zbieranych i
  przekazywanych do zagospodarowania podmiotowi odbierającemu odpady.
 2. Wymienione w pkt. 4 odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia
  ludzi i środowiska, po czym przekazane do zagospodarowania przez obsługującego PSZOK
  zgodnie z obowiązującymi przepisami

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-12)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij