Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Azbest


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

AZBEST to minerał odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie. Przez ponad 100 lat był wykorzystywany do produkcji materiałów przemysłowych i budowlanych.

W Polsce jest około 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest, głównie w budownictwie.

Przyjęty przez Radę Ministrów „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” zakłada następujące cele:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Azbest może być szkodliwy dla zdrowia i środowiska, dlatego przy pracach związanych z wyrobami azbestowymi przestrzegaj odpowiednich przepisów prawnych.

 • Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach. Rak płuca jest najbardziej powszechnym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest.

UWAGA !!!!

 • Wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska do dnia 31 grudnia 2032 r. jeżeli są w dobrym stanie technicznym, nie mają uszkodzeń, nie są popękane, połamane oraz ich powierzchnia nie uległa erozji.
 • Wykorzystujący wyroby azbestowe powinien wykazać stan wyrobów i jego ilość w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Powyższą informację osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane przekazać corocznie do dnia 31 stycznia burmistrzowi, a przedsiębiorcy i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą do właściwego marszałka województwa.
 • Składając do Urzędu Gminy w Żukowie formularz informacyjny o wyrobach zawierających azbest, dostępny w budynku Urzędu Gminy w Żukowie i na stronie internetowej www.bip.zukowo.pl, będzie można skorygować ilości azbestu ujętego w inwentaryzacji azbestowej.
 • Obowiązek usunięcia azbestu z obiektów, nieruchomości spoczywa na ich właścicielach.
 • Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest są pracami niebezpiecznymi i wymagają spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego konieczne jest wynajęcie firmy, która posiada odpowiednie kwalifikacje i sprzęt do wykonania tego typu prac.
 • Wykonawca opracowuje szczegółowy plan usuwania wyrobów zawierających azbest, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zgłasza ten fakt do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Okręgowego Inspektora Pracy. Transport materiałów niebezpiecznych powinien być prowadzony przy użyciu specjalnych oznakowań. Wyroby te mogą być składowane tylko na składowisku odpadów niebezpiecznych.
 • Wykonawca po zakończeniu prac składa właścicielowi pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz kartę przekazania odpadu. Takie dokumenty, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji?

 • Wszelkie informacje na temat usuwania azbestu, w tym informacje o profesjonalnych firmach oraz składowiskach odpadów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żukowie oraz na stronach internetowych:

www.mr.gov.pl

www.bazaazbestowa.pl

www.bip.zukowo.pl

AZBESTOWE ARCHIWUM
AZBESTOWE ARCHIWUM
REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W LATACH 2008-2015
Rok realizacji Ilość zrealizowanych indywidualnych umów z właścicielami
o udzielenie dotacji
Całkowity koszt kwalifikowany zadania
[zł brutto]
Łączna kwota dofinansowania udzielonego właścicielom przez Gminę
[zł brutto]
Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku [zł brutto] Powierzchnia zdemontowanych płyt azbestowych [m2] Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu
[Mg
2008 20 108 023 86 418 64 814 3 942 59
2009 24 89 634 71 707 35 853 3 434 49
2010 NIE REALIZOWANO
2011 32 128 608 109 118 89 332 6 000 81
2012 17 53 346 45 344 37 342 2 679 38
2013 10 35 180 35 180 24 626 3 519 52
2014 8 22 240 22 240 21 573 2 419 33
2015 6 9 380 9 380 7 973 883 13,66
2016 14 22 206 22 206 18 875 2 116 29,02
2017 6 16643 33860 12474 1780 30,26
SUMA 131 468 617 401 593 300 388 24 992 354,68

(Plakat w formacie jpg.) Plakat zawierający informacje o azbeście - powiększ

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-07-07)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij