Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Aktualne konkursy dla NGO, sprawdź tutaj http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/


OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „Turystyka i Krajoznawstwo” oraz „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” na 2018 r.

Przejdź do treści ogłoszenia http://www.zukowo.pl/OGLOSZENIE_O_NABORZE_DO_KOMISJI_KONKURSOWYCH,26,4579


Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Żukowo w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.01.2018 r.

Przejdź do treści ogłoszenia http://www.zukowo.pl/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_Gminy_Zukowo_w_2018_roku_w_zakresie_tworzenia_warunkow_sprzyjajacych_rozwojowi_sportu,26,4585


Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2018 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.01.2018 r.

Przejdź do treści ogłoszenia http://www.zukowo.pl/Otwarte_konkursy_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_Gminy_Zukowo_w_2018_roku_z_zakresu_Kultura_sztuka_ochrona_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_Wspierania_i_upowszechniania_kultury_fizycznej,26,4584


Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Żukowo w 2017 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Termin składania ofert upływa z dniem 31.08.2017 r.

Przejdź do treści ogłoszenia http://www.zukowo.pl/Konkurs_ofert-_tworzenia_warunkow_sprzyjajacych_rozwojowi_sportu_w_gminie_Zukowo,26,4255


"Równać Szanse 2017"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła  Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Więcej informacji na stronie projektu http://www.rownacszanse.pl/


Multimedialne świetlice

Fundacja Orange zaprasza do składania wniosku na multimedialną Pracownię Orange w Waszej miejscowości, macie czas do 8 września!

Więcej o programie https://pracownieorange.pl/


Konkurs grantowy dla młodych organizacji pozarządowych

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych (zarejestrowanej nie wcześniej niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku i której roczny budżet nie przekracza 25000 zł) i grup nieformalnych z terenu powiatu kartuskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków: od 1 do 31 lipca 2017. 

Rodzaje dotacji:

 • Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
 • Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego

W tym roku dodatkowe granty ze środków Urzędu Gminy w Żukowie dla młodych organizacji i grup nieformalnych:

 • Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej
 • Grant do 5000 zł na projekt ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

UWAGA:

W tym roku dodatkowe granty ze środków Urzędu Gminy w Żukowie dla młodych organizacji i grup nieformalnych:

 • Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

Grant do 5000 zł na projekt ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej
Nabór wniosków o dotacje na rozwój młodych organizacji będzie prowadzony jako odrębny konkurs! Planowany czas przyjmowania aplikacji: od 15 lipca do 15 sierpnia 2017.

 W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Termin realizacji projektów:  od 16 sierpnia do 15 grudnia 2017.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować - w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz. 

UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami Funduszu (powiat kartuski Fundacja Edukacji i Działań Społecznych) i udziału w organizowanych spotkaniach informacyjnych!

www.fundacjaeds.pl

Przypominamy także, o możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem.

Terminy Spotkań informacyjnych:

15 lipiec 2017 godz. 11:00 w Kartuzach ul. Jeziorna 2 II piętro

19 lipiec godz.15:00 w Urzędzie Gminy w Żukowie ul Gdańska 52 – sala konferencyjna

Terminy konsultacji:

 Kartuzy, ul. Jeziorna 2 (II piętro):

 12.07 godz.13:00 – 15:00

 15.07 godz. 12:00 – 14:00

 18.07 godz. 11:00 – 15:00

 Żukowo, Urząd Gminy:

19.07 godz. 16:00 – 18:00

Zapisy na konsultacje mailowo: cop@fundacjaeds.pl lub telefonicznie 58 684 05 59.

Regulamin konkursu grantowego 2017 w ramach funduszu "Akumulator społeczny".

 


„Lokalne Partnerstwo na rok 2018” konsultacje

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2018”.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 10 sierpnia do 05 września 2017 r.

W dniu 5 września 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie ul. Gdańska 52 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji, którego przedmiotem będą konsultacje w/w projektu uchwały.

Więcej informacji


Dotacje dla stowarzyszeń zwykłych – nowe możliwości

Stowarzyszenia zwykłe już istniejące wymagają ponownej rejestracji na nowych zasadach.

Wystarczy trzech założycieli, aby powstało stowarzyszenie zwykłe. Następnie trzeba stworzyć regulamin i zarejestrować stowarzyszenie.

Zgodnie z nowymi przepisami stowarzyszenie zwykłe mogą zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Dzięki temu mogą np. zawierać umowy najmu lokali, pozyskiwać finanse z nowych źródeł. Działalność organizacji może być opłacana m.in. ze składek członkowskich, darowizn czy dotacji. Stowarzyszenia zwykłe nie mogą prowadzić działalności odpłatnej.

stowarzyszenia zwykłe

UWAGA! Od 20 maja 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące stowarzyszeń zwykłych. Rejestracja stowarzyszenia zwykłego w ewidencji prowadzonej przez Starostę pozwoli na korzystanie z nowych możliwości.  Stowarzyszenia zwykłe już istniejące wymagają ponownej rejestracji na nowych zasadach. Stowarzyszenia zwykłe, które do dnia 20 maja 2018 r. nie dopełnią formalności zostaną zlikwidowane.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych należy uzupełnić o:

 • regulamin działalności;
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.);
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Więcej informacji http://poradnik.ngo.pl/stowarzyszenie-zwykle


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2017 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz „Turystyka i Krajoznawstwo”

 

Burmistrz Gminy Żukowo Zarządzeniem Nr 209/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2017 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz „Turystyka i Krajoznawstwo”

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z projektem budżetu Gminy Żukowo na 2016 rok.

 1. W zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”– 150 000,00 zł.
 2. W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 370 000,00 zł.
 3. W zakresie „Turystyka i Krajoznawstwo-20 000,00zł.

Forma realizacji zadania: WSPARCIE

Termin składania ofert upływa z dniem 17.01.2017 r. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie lub do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane adresatowi.

więcej informacji: Komunikaty i ogłoszenia

 

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-19)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij