Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Informacja dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Informacja dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ogólny opis

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w: 1) Uchwale Nr XVII/188/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 listopada 2015 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żukowo. 2) Uchwale Nr XXXII/366/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia1 lutego 2017 r. poz. 433)

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1289 z óźn. zm.) wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1.  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2.  określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Zgodnie z ust. 1 a do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Natomiast zgodnie z ust. 1b oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zgodnie z ust. 2a. przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. Zgodnie z ust.5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.

Dodatkowo należy podać następujące informacje oraz przedstawić dokumenty dotyczące:

 • Siedziba firmy - zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Miejsce garażowania środków transportu (samochodów asenizacyjnych).
 • Miejsce mycia i dezynfekcji środków technicznych stosowanych lub przewidzianych do realizacji usług.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie myjni samochodowej lub w przypadku jej braku promesa firmy świadczącej usługi w tym zakresie.
 • Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów.
 • Zdjęcia samochodów asenizacyjnych z opisami beczki (tył + bok) mówiących o:

a) nazwie firmy przewozowej,
b) numerze telefonu.

 • Należy wymienić numery rejestracyjne środków transportu, rodzaj samochodów, typ, firma (samochodów asenizacyjnych).

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Żukowo, 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52, w godzinach jego pracy, tj. pn., wt.: 7.30 - 17.00, śr., cz. 7.30 - 15.30, pt.: 7.30 - 15.00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2016 poz. 1827 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 r., Nr 187, poz. 1330): - zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 107 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie.

 1. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żukowo.


Powyższe opłaty skarbowe powinny być wpłacone na Nr konta BS TCZEW O/ŻUKOWO 81 8345 1029 0202 9045 2000 0001 wraz z następującym opisem: imię i nazwisko lub nazwa firmy, opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żukowo.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może:

 1. Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
 2. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia łącznie z wizją lokalną w terenie w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy

Odwołania od decyzji należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żukowo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 1. pisemnie pocztą tradycyjną,
 2. pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
 3. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 • art. 104 § 1 i art. 107 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 • art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.).
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-11)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij