Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

ZARZĄDZENIE Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

1 kwietnia 2019

ZARZĄDZENIE Nr 52/2019
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 28.03.2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół:
Szkoły Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie, Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozy Stutthof w Niestępowie, Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie, Szkoły Podstawowej im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie, Szkoły Podstawowej w Tuchomiu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłaszam konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:
1) Szkoły Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie,
2) Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozy Stutthof w Niestępowie,
3) Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie,
4) Szkoły Podstawowej im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie,
5) Szkoły Podstawowej w Tuchomiu.
§ 2
Ogłoszenie o konkursach stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Żukowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żukowie.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Wojciech Kankowski

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żukowo Nr 52 z dnia 28.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH
BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół prowadzonych przez gminę Żukowo:
1. Szkoły Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie,
2. Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozy Stutthof w Niestępowie,
3. Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie,
4. Szkoły Podstawowej im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie,
5. Szkoły Podstawowej w Tuchomiu.

I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

Do konkursu może przystąpić:

1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późń. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późń. zm.);
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późń. zm.).

2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, oraz
2) spełnia wymagania określone w pkt 1. ppkt 2-11.
3. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej, której konkurs dotyczy;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7
października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późń. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późń. zm.);
11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 430) (dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.);
12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późń. zm.) lub w art. 276 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.), – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mail, numerem telefonu i dopiskiem:
„Konkurs” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy),
przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo (decyduje data wpływu do UG Żukowo) lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w godzinach pracy urzędu, w terminie do 16 kwietnia 2019 r.

IV. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Żukowo.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie, mailowo i listownie.

VII. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):
1. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko dyrektora jest Gmina Żukowo reprezentowana przez Burmistrza Gminy Żukowo, tel. 58 685 83 18
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – tel. 58 685 83 25, e-mail: iod@zukowo.pl;
3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych wymienionych w niniejszym ogłoszeniu. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. Kandydatowi na stanowisko dyrektora przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
6. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty upoważnione z mocy odrębnych przepisów do udziału w komisji konkursowej.
7. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Wojciech Kruk (2019-04-01)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij