Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Sprawozdawczość


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Sprawozdanie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 9n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie należy przekazywać Burmistrzowi Gminy Żukowo w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie winno zawierać:

  1. informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
  2. informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
  3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Zgodnie z art. 9xb wyżej cytowanej ustawy podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych , który:

- przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5.000 zł. Jeżeli przedsiębiorca przekazuje po terminie sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-11)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij