Sposób składania deklaracji - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Sposób składania deklaracji


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
 1. Do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani, właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (za właściciela uważa się: właściciela nieruchomości, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także  inne podmioty władające nieruchomościami).
 2. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 3. W przypadku zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty ( np.: zmiany ilości osób w gospodarstwie domowym, związanych z urodzeniem dziecka, zgonem domownika, zmiany miejsca zamieszkania itp.) należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 4.  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W Urzędzie Gminy w Żukowie można składać deklaracje w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie ul. Gdańska 52, w godz. urzędowania urzędu. Pomoc przy wypełnianiu deklaracji można otrzymać w Referacie Środowiska i Rolnictwa  pok. 3a lub pod nr tel.: (58) 685-83-71 . ( Na czas trwania epidemii koronawirusa deklaracje należy składać do skrzynki na listy znajdującej się przed głównym wejściem do urzędu lub za pomocą e-Puapu przy posiadaniu podpisu kwalifikowanego).
 5. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
 6. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następującego, po którym nastąpiła zmiana.
 7. W przypadku powstania obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty po terminie zapłaty za dany okres, opłatę za ten okres lub różnicę w opłacie wynikającą ze zmiany danych należy uiścić w kolejnym terminie płatności wraz z opłatą za następny okres płatności.
 8. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel  nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
 9. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje  zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.
 11. Po doręczeniu decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.
 12. Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w pkt 10 , w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz deklaracji.
 2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) sporządzone odpowiednio wg wzorów określonych w Rozporządzeniach Ministra Finansów wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 974 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. z 2018 r.  poz. 519 ze zm.)

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy ( natomiast w okresie ogłoszonej epidemii koronawirusa do skrzynki na listy znajdującej się przy głównym wejściu do urzędu).
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2, na której zlokalizowany jest elektroniczny formularz deklaracji, do którego przejść można klikając w poniższy znak graficzny ePUAP2


 

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

Opłaty

 1. Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę skarbową należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Żukowo nr 81 8345 1029 0202 9045 2000 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Tczewie o/Żukowo znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stwierdzeniu braku błędów formalnych zostaje wprowadzona do systemu odpadywgminie.com. Po wprowadzeniu do systemu zostanie nadany nr indywidualny dla danej nieruchomości, na który należy wpłacać zadeklarowana opłatę oraz karta PSZOK uprawniająca do korzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zukowie przy ul. Polnej 70 w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. W przypadku nowej nieruchomości lub zmian sposobu segregacji w zgłoszonych już nieruchomościach informacje są przekazywane do firmy wyłonionej w drodze przetargu, z którą Gmina posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych, a nr indywidualny dla danej nieruchomości jest wysyłany do właściciela nieruchomości składającego deklarację.
 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry za okresy dwóch miesięcy, bez wezwania na indywidualny nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Żukowo w następujących terminach:

- za styczeń i luty do dnia 15 lutego,                                                                                      

- za marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia

- za maj i czerwiec do dnia 15 czerwca                                                                                  

- za lipiec i sierpień do dnia 15 sierpnia     

- za wrzesień i październik do dnia 15 października                                                                

- za listopad i grudzień do dnia 15 grudnia.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście ( natomiast podczas ogłoszonej epidemii koronawirusa telefonicznie (58) 685-83-71 lub e-mailem srodowisko@zukowo.pl).
 2. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielne jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.

Tryb odwoławczy

 1. Opłata jest uiszczana bez wezwania, na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji, co oznacza, że w tym postępowaniu nie jest wydawane rozstrzygnięcie, od którego przysługiwałoby  odwołanie - za wyjątkiem szczególnych okoliczności, opisanych powyżej, w których wydawana jest decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tę decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.
 3. Skargi i wnioski w okresie ogłoszonej epidemii koronawirusa można składać jedynie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-Puapem.

Informacje dodatkowe

 1. Niezapłacenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wymaganym terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości.
 2. Zobowiązanie opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz. Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2018r.  poz. 800 z późn. zm.).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2010),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zmianami),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopad 2019 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. 2019 r., poz. 2344 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 974),
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562),
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U z 2017r. poz. 298 ze zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. z 2018 r.  poz. 519).

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-11)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij