Aktualności - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Poniżej herb Gminy Żukowo - powiększ

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie

19 października 2021

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 26 października 2021r. o godz. 14:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie (częściowo z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. hybrydowo) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.a. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2021-2028.

5.b. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2021r.

5.c. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

5.d. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.

5.e. w sprawie ustanowienia na rok 2022 świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon opiekuńczy”, określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości.

5.f. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowo na rok 2022.

5.g. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2022”.

5.h. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Żukowo.

5.i. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

5.j. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

5.k. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

5.l. w sprawie nadania nazw ulic w Czaplach.

5.m. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwaszczynie.

5.n. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1773, położonej w obrębie ewidencyjnym Żukowo M.

5.o. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Żukowo i uchylenia Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Żukowo.

5.p. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino w rejonie ul. Kolejowej, pomiędzy ul. Lipową, a linią kolejową nr 201, gmina Żukowo.

5.q. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo, w rejonie ulic: Lazurowej, Tęczowej i Słonecznej w Rębiechowie i Przyrodników w Gdańsku.

5.r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miszewko w rejonie ulicy Kaszubskiej.

5.s. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Wnioski radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-10-19)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij