Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Komunikaty i ogłoszenia

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH

14 grudnia 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH

przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „Turystyka i Krajoznawstwo” oraz „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” na 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 395 z późn. zm.) oraz w związku z § 5 pkt. 1, 2,7,8 oraz § 6, 7,12,13 uchwały Nr XLVI/561/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28.10.2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w §3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2018" oraz zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „Turystyka i Krajoznawstwo” oraz „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” na 2018 r.

Zadania komisji konkursowej

 • ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,
 • opiniowanie zgłoszonych ofert,
 • określenie zakresu rzeczowego, formy przyznania dotacji oraz kwoty dotacji,
 • rekomendowanie Burmistrzowi Gminy Żukowo propozycji wyłonionych ofert i wysokości dotacji.

Obowiązki i prawa członków komisji konkursowej

 • rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem,
 • czynny udział w pracach Komisji,
 • niezwłoczne informowanie Przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji,
 • członkowie komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac komisji organizacjom pozarządowym biorącym udział w konkursie oraz innym podmiotom,
 • członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach,
 • członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu w zakresie obszarów: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, w siebie Urzędu Gminy w Żukowie w zakresie obszaru „Turystyka i Krajoznawstwo” oraz „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji,
 • Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia przez Burmistrza Gminy Żukowo otwartych konkursów ofert,
 • członkowie Komisji nie mogą być w jakikolwiek sposób związani z podmiotami biorącymi udział w konkursie.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 09 stycznia 2018 r. pocztą lub drogą elektroniczną do godz.15.

W przypadku zgłoszeń elektronicznych zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje zawarte w formularzu lub skan formularza.

Zgłoszenia można składać:

 • bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy, mieszczącej się w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 /p.3-na parterze/ (z dopiskiem OKiS, Referat Promocji i Komunikacji Społecznej),
 • za pośrednictwem poczty/przysyłki kurierskiej (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, ul. Mściwoja 6; 83-330 Żukowo lub Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52; 83-330 Żukowo,
 • elektronicznie na adres: okis@okis-zukowo.pl lub r.cebela@zukowo.pl (w tytule maila wpisać: Zgłoszenie do komisji konkursowej 2018)

Uwagi dodatkowe

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, jeżeli:

 • żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
 • wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Żukowie - Karolina Pluta, tel.(58) 680 08 48 lub Urzędem Żukowo (Referat Promocji i Komunikacji Społecznej) – Radosław Cebela tel. (58) 685 83 08  

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia przez Burmistrza Gminy Żukowo otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „Turystykai Krajoznawstwo” oraz „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” na 2018 r.

Burmistrz

Wojciech Kankowski

Pliki do pobrania:


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2017-12-14 15:51:23)
Informację zmodyfikował(a): Radosław Cebela (2017-12-19 07:48:09)
Liczba odwiedzin: 599
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij