Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Komunikaty i ogłoszenia

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ w otwartym konkursie w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych

5 grudnia 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żukowie w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm. ) oraz w związku z § 5 pkt 10 i  § 15 pkt 1 Uchwały Nr LVIII/772/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia  13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2019” zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żukowie w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku

 

1. Zadania komisji konkursowej

1) ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,

2) opiniowanie zgłoszonych ofert,

3) określenie zakresu rzeczowego, formy przyznania dotacji oraz kwoty dotacji,

4) rekomendowanie Burmistrzowi Gminy Żukowo propozycji wyłonionych ofert i wysokości

dotacji.

2. Obowiązki i prawa członków komisji konkursowej

1) rzetelne, dokładne i bezstronne wykonywanie powierzonych czynności, z uwzględnieniem

przepisów prawa, wiedzy i doświadczenia,

2) czynny udział w pracach komisji,

3) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji,

4) członkowie Komisji nie mogą bez zgody Przewodniczącego Komisji ujawnić informacji
o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym zainteresowanym,

5) członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji,

6) Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia przez Burmistrza Gminy Żukowo otwartych konkursów ofert,

7) członkowie Komisji nie mogą być w jakikolwiek sposób związani z podmiotami biorącymi

udział w konkursie.

3. Termin i sposób zgłaszania kandydatów

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 21 grudnia 2018 r. do godziny 12.00.

Zgłoszenia można składać:

· bezpośrednio  w  sekretariacie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie ul. B. Prusa 49  pok. Nr 1

· za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo.

Decyduje data wpływu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie.

 

 

Uwagi dodatkowe:

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na

podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Zastępcą Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie – Alicją Pyszka tel. 58/ 681-82-64.

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia przez Burmistrza Gminy Żukowo otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu

wymienionego w art. 3. ust. 3 o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na członka Komisji Konkursowej

zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żukowie w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku

 

Część I. Wypełnia kandydat

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

 

I.

Imiona i nazwisko kandydata

 

 

II.

Nr telefonu kandydata

 

 

III.

Adres e-mail kandydata

 

 

IV.

opis doświadczenia kandydata

w zakresie współpracy

z administracją publiczną

oraz w zakresie dziedziny z jakiej

rekomendowany jest kandydat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:

a) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka komisji konkursowej,

b) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej.

 

                                                                       ………………………………………………..

                                                                       (data i czytelny podpis kandydata na członka komisji)

 

 

 

 

Część II. Wypełnia podmiot rekomendujący kandydata

 

DANE ORGANIZACJI REKOMENDUJĄCEJ KANDYDATA

I.

Nazwa organizacji

rekomendującej kandydata

 

 

II.

Nr KRS organizacji

 

 

III.

Imię i nazwisko osoby

upoważnionej do

reprezentowania organizacji

rekomendującej kandydata

 

 

IV.

Nr telefonu

 

 

Adres e-mail

 

 

 

 

..................................................................................

(Data i podpis osoby upoważnionej*)

 

* podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/innym rejestrem

 

 

 


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Wojciech Kruk (2018-12-05 10:11:05)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Kruk (2018-12-05 10:40:25)
Liczba odwiedzin: 318
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij