Aktualności - LII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'LII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Poniżej herb Gminy Żukowo' - powiększ

LII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie

22 listopada 2022

LII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 29 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:
5.a. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego
5.b. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego
5.c. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego
5.d. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2022-2028
5.e. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2022r.
5.f. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5.g. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo
5.h. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
5.i. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
5.j. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowo na rok 2023
5.k. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu działek oznaczonych nr 900/1 i 1674 położonych w miejscowości Żukowo
5.l. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
5.m. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Żukowie ul. Kościerska 2A, stanowiącej własność Gminy Żukowo
5.n. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52, stanowiącej własność Gminy Żukowo
5.o. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2022 rok
5.p. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Barniewice w rejonie ulicy Borówkowej gm. Żukowo
5.q. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Pępowo
5.r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żukowie
5.s. w sprawie nadania nazw ulic w Czaplach
5.t. w sprawie nadania nazwy ulicy w Barniewicach
5.u. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7. Wnioski radnych.
8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2022-11-22)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij