Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Komunikaty i ogłoszenia

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

ZARZĄDZENIE Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie konkursu na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

3 grudnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 239/2018

Burmistrza Gminy Żukowo

z dnia 3 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.) w związku z § 5 pkt 10 oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr LVIII/772/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2019” – zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 2. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie i w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Żukowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                    BURMISTRZ

                                              

 

                                                                               Wojciech Kankowski

Załącznik do Zarządzenia nr 239/2018

Burmistrza Gminy Żukowo

z dnia 3 grudnia 2018 r.

 

 

 

Burmistrz Gminy Żukowo

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej

w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku

 

I. Rodzaj zadania.

 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w szczególności:

- pomoc w ubieraniu się

- dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków i prasy za pieniądze osoby korzystającej z usług

- przygotowywanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie gorącego posiłku

- dostarczanie, w razie potrzeby, gotowych obiadów z baru, stołówki

- przygotowywanie posiłków na część dnia, w której chory zostaje sam (podwieczorek, kolacja)

- w przypadku ograniczonej sprawności chorego – karmienie i dopajanie

- palenie w piecu, przynoszenie opału (w razie konieczności)

- pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży podopiecznego

- odnoszenie rzeczy i bielizny pościelowej do punktów pralniczych i ich odbiór

 1. opiekę higieniczną, obejmującą zapewnienie higieny osobistej i pomieszczeń w szczególności:

- zapewnienie higieny osobistej (mycie, czesanie, pielęgnacja jamy ustnej, rąk i stóp)

- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (zmiana pieluch)

- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń poprzez zmianę pozycji ciała chorego

- przesłanie łóżka i zmiana bielizny pościelowej
- utrzymywanie w czystości pomieszczeń osoby objętej pomocą

- mycie naczyń

- wycieranie kurzu i mycie podłóg, odkurzanie dywanów i wykładzin

- utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych

- wietrzenie pomieszczeń

 1. zaleconą przez lekarza pielęgnację, w szczególności:

- podawanie leków według zaleceń lekarza

- mierzenie temperatury ciała

- zamawianie wizyt lekarskich oraz realizacja recept

- zakładanie kompresów i okładów, zmiana opatrunków

- wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do prowadzenia prawidłowej pielęgnacji a w razie potrzeby wykonywanie wszelkich czynności mających na celu ochronę zdrowia  bądź ratowanie życia

 1. zapewnienie kontaktu z otoczeniem obejmującym:

- podejmowanie działań mających na celu pomoc w zdobywaniu zaufania do środowiska i otoczenia oraz w nawiązywaniu kontaktu ze środowiskiem i otoczeniem

- towarzyszenie na spacerach

- pomoc w poruszaniu się, w szczególności w dojściu do lekarza, na zabiegi itp.

- utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową

- czytanie prasy, książek, listów

- pomoc w gospodarowaniu budżetem domowym

- pośredniczenie w załatwianiu bieżących spraw urzędowych świadczeniobiorcy np. opłacanie świadczeń, wzywanie montera do naprawy urządzeń domowych

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. W 2019 r. na realizację zadania przeznacza się kwotę 410 000 zł.
 2. Kwota dotacji na realizację zadania określona została na podstawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowo na 2019 rok i może ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2019 r. przez Radę Miejską w Żukowie.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w przedmiotowej dziedzinie na terenie Gminy Żukowo.
 2. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi lub podmiotom wyłonionym w konkursie, zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy Żukowo.
 3. W przypadku, gdy suma posiadanych i zabezpieczonych w budżecie środków będzie niewystarczająca dla zabezpieczenia pokrycia wnioskowanych kwot dotacji przez oferentów, wnioskowane kwoty mogą zostać proporcjonalnie obniżone wraz ze stosownym zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania publicznego, którego realizacja zostanie sfinansowana dotacją. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 4. W celu opiniowania złożonych ofert Burmistrz Gminy Żukowo powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową.
 5. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 6. Jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Burmistrz Gminy Żukowo dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie komisji, przy czym czynności komisji dokonane przed zmianą, uznaje się za nieważne.
 7. Zadania komisji zostaną określone w Regulaminie pracy komisji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie powołania komisji konkursowej.
 8. Decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi lub podmiotom, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Burmistrz Gminy Żukowo, nie później niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 9. Ofertę realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).
 10. Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi być zgodny z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności powinien zawierać:
 • Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego.
 • Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
 • Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
 • Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.
 • Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
 • statut podmiotu uprawnionego albo inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez uprawniony podmiot;
 • kalkulację kosztów usług opiekuńczych – za 1 godzinę;
 • wykaz świadczonych usług opiekuńczych wykonywanych na terenie województwa pomorskiego w okresie ostatnich 2 lat, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności wraz z załączeniem dokumentów, że zadania te zostały wykonane należycie;
 • wykaz personelu wraz z posiadanymi kwalifikacjami, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie;
 • pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy dokumenty dot. dotacji podpisują osoby inne niż wskazane w statucie), złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
 • w przypadku, gdy oferent działa na podstawie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, wymagany jest dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 1. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 2. Burmistrz Gminy Żukowo zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania: od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Usługi opiekuńcze świadczone będą w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie gminy Żukowo. Usługi opiekuńcze są świadczone na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie. Decyzje określają czas na jaki przyznana jest pomoc oraz indywidualną liczbę godzin usług opiekuńczych przyznanych podopiecznym. Przyznana liczba godzin jest czasem efektywnie przepracowanym przez zleceniobiorcę bez wliczania drogi opiekuna do miejsca zamieszkania podopiecznego. Pomoc jest świadczona w dni powszednie, a w razie potrzeby w dni wolne od pracy.

Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w pisemnej umowie o realizacji zadania. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz do składania sprawozdań z wykonania umowy w terminach określonych w umowie. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej złoży sprawozdanie końcowe z realizacji zadania  publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zobowiązuje się poddawać kontroli i ocenie realizacji zadania przez podmiot zlecający, w zakresie i na warunkach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania.

V. Termin składania ofert.

Oferty konkursowe można składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie przy ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo w poniedziałek od godz. 8:00 do 17:00, wtorek – czwartek od godz. 7:30 do 15: 30, piątek od godz. 7:30 do 14:30 w zamkniętych kopertach, z adnotacją: „Konkurs na usługi opiekuńcze w 2019 r." oraz oznaczeniem podmiotu składającego ofertę lub wysłać drogą pocztową.

Termin składania ofert upływa dnia 27 grudnia 2018r. o godzinie 9.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane adresatowi.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy Żukowo, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 3. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności o:
 1. merytoryczną wartość oferty, jej zbieżność z zadaniami samorządu;
 2. koszty określone w ofercie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. posiadane zasoby kadrowe;
 4. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych;
 5. dotychczasową współpracę oferenta z samorządem i innymi instytucjami publicznymi, w szczególności rzetelne i terminowe rozliczanie się oferenta z dotacji – jeżeli korzystał z dotacji.
  1. Oferty złożone na innych drukach, niż określone w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057) niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  2. Komisja w trakcie opiniowania złożonych ofert może prosić oferentów o udzielenie dodatkowych informacji.
  3. Burmistrz Gminy Żukowo zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

VII. Ogłoszenie wyników

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gniny w Żukowie oraz na stronach internetowych Gminy Żukowo www.zukowo.pl oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie www.gopszukowo.naszops.pl.

VIII. Informacje dodatkowe

W  2017 roku na realizację zadania publicznego świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w formie otwartego konkursu ofert  przeznaczono środki w wysokości 324 000,00 zł.

W roku bieżący  na realizację tego samego zadania publicznego zleconego w trybie otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowej, przeznaczono dotację w wysokości 386 000,00 zł.

 

 

 


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Wojciech Kruk (2018-12-03 15:50:49)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Kruk (2018-12-03 15:55:05)
Liczba odwiedzin: 93
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij