Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Dotacje do modernizacji źródła energii cieplnej (wymiana pieca węglowego)


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Gmina Żukowo informuje, iż zakończono realizację zadania pn. „Czyste powietrze Gminy Żukowo – edycja 2017”. Projekt był możliwy dzięki uchwale Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska (t.j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 1806, ze zm. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 3299).

W dniu 21.09.2017 r. Gmina Żukowo podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) na dofinansowanie do kwoty 211.690,00 zł realizacji w 2017 roku zadania pn.: „Czyste powietrze Gminy Żukowo – edycja 2017”.

W ramach projektu zakwalifikowano 62 wnioski złożone przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żukowo. 55 beneficjentów podpisało z Gminą Żukowo umowę o udzielenie dotacji do poniesionych i udokumentowanych kosztów modernizacji źródła energii cieplnej, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem z obiektów budowlanych. W wyniku realizacji Zadania 44 beneficjentów rozliczyło się w terminie zgodnym z umową i przedłożyło wymagane dokumenty. W ramach Zadania „Czyste powietrze Gminy Żukowo – edycja 2017” zostało zmodernizowanych 44 piecy opalanych węglem i zastąpiono je 37 piecami gazowymi, 6 piecami na drewno oraz 1 pompę ciepła. Według rozliczeń przedłożonych przez beneficjentów całkowity koszt rzeczywisty wynikający z faktur wyniósł 661 503,90 zł brutto, z czego Gmina dokonała refundacji udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, tj.  279 928,60 zł brutto.

Obecnie Gmina przedłożyła wymagane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dokumenty niezbędne do rozliczenia całości zadania. Po ich zaakceptowaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dokona refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania, tj. kwotę 159 749,00 zł. Po rozliczeniu Zadania, koszty kwalifikowane stanowiące udział własny Gminy i pochodzące ze środków budżetu gminy, wynoszą 120 179,60 zł.

W wyniku realizacji zadania ograniczona zostanie emisja o:

Pyły ogólne –4,535 Mg/rok; SO2 –2,195 Mg/rok; NOx –0,010 Mg/rok; CO – 10,137 Mg/rok; CO2 –139,692 Mg/rok; Emisja równoważna – 20,444 Mg/rok

Sukcesywne uczestnictwo Gminy Żukowo w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pt.: Czyste powietrze Pomorza, a związku z tym zwiększająca się z roku na rok liczba gospodarstw domowych, z których trwale usunięto piece węglowe i kotły koksowe, przyczynia się do eliminacji niskiej emisji, a tym samym do wzrostu korzyści zarówno środowiskowych (np.: zmniejszenie smogu na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej) i zdrowotnych (np.: mniejsza zachorowalność na choroby układu oddechowego).

Zgodnie z warunkami § 6 ust. 6 umowy, beneficjent przeprowadził kampanię edukacyjną, zawierającą opis wymiernych rezultatów i produktów zrealizowanych działań poprzez przesłanie ulotek i plakatów pt.: PIEC TO NIE ŚMIETNIK! do sołtysów gminy Żukowo, radnych osiedli miasta Żukowo, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dodatkowo przedmiotowy plakat został umieszczony na stronie internetowej www.zukowo.pl. oraz insertowany do biuletynu informacyjnego Gminy Żukowo pt.: Moja Gmina.

Równolegle do omówionych działań, do dnia 29 grudnia 2017 r. przyjmowane są wnioski od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy, o udzielenie dotacji do poniesionych kosztów modernizacji źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, których planowana realizacja nastąpi w 2018 r.

 

Dofinansowanie na wymianę pieca węglowego

Osoby fizyczne posiadające w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo kotły opalane węglem lub koksem mogą ubiegać się o dofinansowanie na modernizację źródeł energii cieplnej.

Dotacja polega na zakupie i montażu nowego kotła opalanego: gazem, olejem opałowym, biomasą lub odnawialnych źródeł energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne.

Wnioski o udzielenie dotacji należy złożyć z rocznym wyprzedzeniem w Urzędzie Gminy Żukowo. Dotowane są zadania planowane – nierozpoczęte. Do czasu podpisania umowy z Burmistrzem Gminy Żukowo, nie można demontować pieca ani zakupić nowego źródła energii. Dotacja nie obejmuje wykonania instalacji grzewczej w nowo wybudowanych budynkach.

Szczegółowe informacje:

Referat Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Żukowo, pok. 38, tel. 58 685 83 48


(Ulotka w formacie jpg.) Ulotka informująca o wymianie pieca węglowego - powiększ
(Ulotka w formacie jpg.) Ulotka informująca o akcji 'Nie pal śmieci' - powiększ

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-07-07 11:52:34)
Informację zmodyfikował(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2017-12-01 07:52:59)
Liczba odwiedzin: 3524
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij